Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Οι άγιες εικόνες

 
† π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
Δρ. Θεολογίας  Δρ. Φιλοσοφίας
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ
ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ο Θεός είναι αόρατος και απρόσιτος, άγνωστος κατά την ουσία (Εξοδ. λγ' 20. Α' Τιμ. α' 17. στ' 16. Α' Ιω. δ' 12), δεν είναι δυνατό να εικονισθεί (Δευτερ. δ' 12). Όμως ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε (Ιω α' 14. Κολ. β' 9)• φανέρωσε την εικόνα του Θεού (Ματθ. ια' 27. Λουκ \ 22. Ιω. α' 18. ιδ' 9. Β' Κορ. δ' 4. Κολ. α' 15). Άρα μπορούμε να τον εικονίσουμε και να διακηρύξουμε την πίστη μας στη Θεανθρωπότητα του Κυρίου.
Από το άλλο μέρος η ενανθρώπηση του Χριστού αποκαλύπτει την αληθινή φύση του άνθρωπου, που είναι σύμμορφος προς την εικόνα του Θεού (Α' Κορ. ιε' 49. Β' Κορ. γ' 18). Έτσι οι εικόνες των αγίων αναφέρονται στην «καινή κτίση», στον «καινό άνθρωπο» και αποτελούν μαρτυρία της χριστιανικής ελπίδας για τη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα (Ησ. ξε' 14-17. ξστ' 22. Β' Κορ. ε' 17. Γαλ. στ' 15. Εφεσ. β' 15. δ' 24. Β' Πέτρ. γ' 13. Αποκ. κα' 5).
Αλλά η «καινή κτίσις» την οποία προσμένουμε, δεν αναφέρεται μόνο στον άνθρωπο- περιλαμβάνει ολόκληρη τη δημιουργία (Ρωμ. η' 21). Έτσι η κατασκευή και η τιμή των εικόνων στην Εκκλησία δεν γίνεται μόνο «προς πίστωσιν της αληθινής και ου κατά φαντασίαν του Θεού Λόγου ενανθρωπήσεως...» (όρος Ζ' Οικ. Συνόδου), δεν αποτελεί μόνο προεικόνιση και μαρτυρία του «καινού ανθρώπου», αλλά διακήρυξη και μαρτυρία της πίστης μας στην καθολική μεταμόρφωση και δόξα της κτίσης.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία κηρύσσει «Χριστόν τον αληθινόν Θεόν ημών και τους Αυτού αγίους... τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην, προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε (αγίους), διά τον κοινόν Δεσπότην, ως Αυτού γνησίους θεράποντος τιμώντες και την κατά σχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες» (Συνοδικόν της Όρθοδοξίας). Αυτή η τιμή πραγματοποιείται «εν λόγοις, εν συγγραφαίς,... εν ναοίς, εν εικονίσμασι» (Συνοδικόν της Όρθοδοξίας).
Η διαφορά λοιπόν μεταξύ της τιμής του Δεσπότου Χριστού και των αγίων είναι φανερή, τον ένα τιμούμε «ως Θεόν και Δεσπότην», του απονέμουμε δηλαδή λατρεία, τους άλλους τους τιμούμε σαν πιστούς υπηρέτες του Κυρίου. «Όσω γαρ συνεχώς δι' εικονικής ανατυπώσεως ορώνται, τοσούτον και οι ταύτας θεώμενοι διανίστανται εις την των πρωτοτύπων μνήμην τε και επιπόθησιν, και ταύταις ασπασμόν και τιμητικήν προσκύνησιν απονέμειν, ου μην την κατά πίστιν ημών αληθινήν λατρείαν, η πρέπει μόνη τη θεία φύσει.... Η γαρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα, προσκυνεί εν αύτη του εγγραφόμενου την υπόστασιν» (Όρος Ζ' Οικ. Συνόδου).
Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει λατρεία μόνο στον Ένα και Τριαδικό Θεό, απορρίπτει τη λατρεία ψευδών θεών, ειδώλων και κτισμάτων. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, οποιαδήποτε λατρεία σε «άλλους θεούς» αποδίδεται στον Διάβολο. Τέτοιες εικόνες είναι είδωλα, απαγορεύεται η κατασκευή τους και η οποιαδήποτε τιμή (Έξοδ. κ' 4-5. κγ' 24-25. Λευιτ. ιθ' 4. κστ' 1. Δευτερ. δ' 15-28. λ' 17-18. λβ' 16-21. Ησ. μδ' 9-20. Ιερεμ. κε' 6. Δαν. ε' 23-25. Ψαλμ. 96/97,7. ριγ' 12-16/ριε' 4-8. ρλδ'/ρλε' 15-18. Ρωμ. α' 23-24. Αποκ. ιθ' 20).
Η προσκύνηση ψεύτικων θεών και των εικόνων τους (ειδώλων) τιμωρείται αυστηρά (Εξοδ. κβ' 20. Δευτερ. ιγ' 6-11. ιζ' 2-10. Γ/Α' Βασιλ. θ' 6-9. ιδ' 9-10. Ιερεμ. α' 16). Όμως αυτό δεν σημαίνει πώς οι χριστιανοί απαγορεύεται να αγαπούν και να τιμούν κάθε τι που έχει σχέση με τη λατρεία του αληθινού Θεού η και με τους ανθρώπους που αγάπησε και ετίμησε ο ίδιος ο Θεός.
Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, παράλληλα με την απαγόρευση των ειδώλων, κατασκευάζονται με εντολή του Θεού διάφορα αντικείμενα για τη θεία λατρεία, η σκηνή, η κιβωτός, η τράπεζα, το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, το θυσιαστήριο του θυμιάματος, χερουβείμ, λέοντες, βόες και πολλά άλλα (Εξοδ. κε'-λα'. Γ/Α' Βασιλ. στ'-ζ'. Έβρ. θ' 1-5). Κανείς δεν διανοήθηκε να αποδώσει σε αυτά τα αντικείμενα λατρευτική προσκύνηση, γιατί αυτόματα θα μεταβάλλονταν σε είδωλα και η λατρεία του αληθινού Θεού σε ειδωλολατρία. Αυτό φαίνεται καθαρά στο «χωνευτό μόσχο» που κατασκεύασε ο Ααρών σε στιγμή αποστασίας του λαού, η οποία ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Ούτοι οι θεοί σου, Ισραήλ»!
(Έξοδ. λβ' 4), αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ειδωλολατρίας- το να λατρεύεις για θεό κάποιο κτίσμα, η κάποιο ανθρώπινο κατασκεύασμα!
Κανείς ποτέ Ορθόδοξος χριστιανός δεν στάθηκε μπροστά σε εικόνα με τη σκέψη: «ούτοι οι θεοί μου»! Κανείς ποτέ δεν απέδωσε τιμή σε εικόνα με τη σκέψη πώς η εικόνα είναι θεός! Όσοι κατηγορούν τους Ορθόδοξους πως λατρεύουν τους αγίους ή τις εικόνες, δεν κατανόησαν ποτέ, ούτε τι είναι Ορθοδοξία, ούτε και τι στην πραγματικότητα σημαίνει λατρεία.
Η ευλάβεια και η τιμή που αποδίδουμε στα ιερά ανπκείμενα, τα οποία υπάρχουν στο λατρευπκό χώρο, στηρίζεται στην αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Θεός τιμά τα ανπκείμενα αυτά, θυμιάζονται και ραντίζονται με αίμα (Εξοδ. λ' 6-7. μ' 5. Λευιτ. ιστ' 12-13. Α' Παραλ. στ' 34/A' Χρον. στ' 49. Β' Παραλ./Χρον. ιγ' 11. Έβρ. θ' 21) και ο Θεός επιδοκιμάζει τα γενόμενα (πρβλ. Γ/Α' Βασιλ. θ' 3).
Όλα τα «εγγύς» του Θεού είναι άγια, άξια σεβασμού και τιμής, ο τόπος πλησίον της βάτου (Εξοδ. γ' 5), η κιβωτός (Α' Βασιλ./Α' Σαμ. στ' 3), ο ναός (Ψαλμ. ε' 8/7), το όρος του Θεού (Ψαλμ. 98/99,5.9. Πρβλ. ρλα/ρλβ' 7), η ράβδος του Ιωσήφ (Γέν. μζ' 31. Έβρ. ια' 21), ακόμη και η «γη» στην όποια εμφανίσθηκαν άγγελοι του Θεού (Ιησ. Ναυή ε' 15). Όλα είναι άγια και άξια τιμητικής προσκύνησης!
Ο ίδιος ο Θεός τιμά τα ιερά αντικείμενα και τους χαρίζει τη θαυματουργική Του ενέργεια. Τούτο βλέπουμε στη ράβδο του Μωϋσή (Εξοδ. δ' 2-3. ζ' 19-21. θ' 23-26. ιδ' 16.21. ιε' 25. ιζ' 5-7), στο χάλκινο φίδι, που προεικόνιζε τον τίμιο σταυρό (Αριθ. κα' 8-9. Ιω. γ' 14), στην κιβωτό (Ιησ. Ναυή γ' 15-17), στη μηλωτή του Ηλία (Δ' Βασιλ. β' 8-14) η ακόμη και στά ρούχα του Χρίστου (Ματθ. θ' 20-22), στο λάδι (Μάρκ. στ' 13. Ιακ. ε' 14), στο νερό (Ίω. ε' 2-4), στα μανδήλια και περιζώματα (Πράξ. ιθ' 11-12). Η σκιά του αποστόλου Πέτρου γίνεται με τη χάρη του Θεού θαυματουργική εικόνα (Πράξ. ε' 12-16). Κάθε βεβήλωση των ιερών αντικειμένων τιμωρείται αυστηρά από τον Θεό (Αριθ. δ' 15.20. Α' Βασιλ./Α' Σαμ. ε' 2-4. στ' 2-5. Β' Βασιλ./Β' Σαμ. στ' 6-7. Α' Παραλ./Α' Χρον. ιγ' 9-10).
Κλείνοντες το μέρος αυτό, προτρέπουμε τον αναγνώστη να επανέρχεται σ' αυτό, κάθε φορά που η ανππαράθεση με τις διάφορες προτεσταντικές ομάδες κρίνεται απαραίτητη. Όλα τα σημεία που θίξαμε είναι αναγκαία για την ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Ορθοδοξία στη θεία αποκάλυψη, στη διδαχή για την πτώση και την ανόρθωση του ανθρώπου, στην έννοια του βαπτίσματος, στη θεία ευχαριστία, στην ιερωσύνη, στο άγιο χρίσμα, στην εξομολόγηση, στο ευχέλαιο, στο μυστήριο του γάμου και στις εκκλησιολογικές τους απόψεις.
Προτιμήσαμε να εκθέσουμε την όλη διδαχή της Εκκλησίας μας για το κάθε θιγόμενο θέμα, επειδή πολλές ομάδες χρησιμοποιούν στην προπαγάνδα τους ανέντιμη μέθοδο, ιδιαίτερα όταν μιλούν για την τιμή των αγίων εικόνων, για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, για τα μνημόσυνα και για τα τίμια λείψανα. Έτσι ο αναγνώστης, μπορεί να ελέγξει ευκολώτερα το ζήτημα και να μη πέσει θύμα ανακριβειών και φθηνής προπαγάνδας από μέρους διαφόρων προτεστανπκών αιρέσεων.
 Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΡΙΣΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Γ' ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ 1994


ΜΗΤΕΡΑ μου μην ξεχνάς....

Ρούντολφ Ντράικορς
1. Μη με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά πως δεν πρέπει να μου δίνει πάντα ό,τι σου ζητώ. Σε δοκιμάζω μονάχα για να δω.
2. Μη διστάζεις να είσαι σταθερή μαζί μου. Το προτιμώ. Με κάνεις να νιώθω περισσότερη σιγουριά.
3. Μη με κάνεις να νιώθω μικρότερος απ' ό,τι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά τον σπουδαίο.

4. Μη μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στον κόσμο αν μπορείς. Θα προσέξω περισσότερο αυτά που θα μου πεις, αν μου μιλήσεις ήρεμα μια στιγμή που θα είμαστε οι δυο μας

5. Μη μου δημιουργείς το αίσθημα πως τα λάθη μου είναι αμαρτήματα. Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που έχω μάθει ν' αναγνωρίζω.

6. Μην αναστατώνεσαι τόσο όταν σου λέω «δε σε χωνεύω». Δεν απευθύνομαι σε σένα αλλά στη δύναμη που έχεις να μου εναντιώνεσαι.

7. Μη με προστατεύεις πάντα από τις συνέπειες. Χρειάζεται καμιά φορά να πάθω για να μάθω.

8. Μη δίνεις μεγάλη σημασία στις μικρο αδιαθεσίες μου. Καμιά φορά δημιουργούνται ίσα - ίσα για να κερδίσω την προσοχή που ζητούσα.

9. Μη μου κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις. Γιατί τότε θα χρειαστεί να προστατέψω τον εαυτό μου κάνοντας τον κουφό.

10. Μη μου δίνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάς.

11. Μην υπερτιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά οι απειλές σου με σπρώχνουν στην ψευτιά.

12. Μην πέφτεις σε αντιφάσεις. Με μπερδεύεις έτσι αφάνταστα και με κάνεις να χάνω την πίστη μου σ' εσένα.

13. Μη με αγνοείς όταν σου κάνω ερωτήσεις. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα ανακαλύψεις πως θ' αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από άλλες πηγές.

14. Μην προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω πως είσαι τέλεια ή αλάνθαστη. Είναι σοκ για μένα όταν ανακαλύπτω πως δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

15. Μη διανοηθείς ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σου αν μου ζητήσεις συγγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου μου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα απέναντί σου.

16. Μην ξεχνάς πως μου αρέσει να πειραματίζομαι! Χωρίς αυτό δε μπορώ να ζήσω. Σε παρακαλώ παραδέξου το.

17. Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα αλλά προσπάθησε σε παρακαλώ.

18. Μην ξεχνάς πως δε θα μπορέσω ν' αναπτυχθώ χωρίς πολύ κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δε χρειάζεται να στο πω, έτσι δεν είναι;

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ .......

Υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους Μαθητές του 9ου Γυμνασίου Βόλου

Υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους Μαθητές του 9ου Γυμνασίου Βόλου τέλεσε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, στον Ι. Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Βόλου.
Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών και της Διαθεματικής διδασκαλίας, σε συνεργασία του Σχολείου και της Ιεράς Μητροπόλεως.
Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Σολέα του Ναού, ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν πλήρη εικόνα των τελουμένων. Κατά τη διάρκεια της λατρευτικής σύναξης και σε τρεις διαφορετικές στιγμές, ο Πρωτ. Χαρίλαος Παπαγεωργίου εξήγησε στους μαθητές το περιεχόμενο και την εξέλιξη της Θείας Λειτουργίας, ενώ τα Αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, αναγνώσθηκαν από τον Διάκονο στην καθιερωμένη γλώσσα της Θείας Λατρείας και από τον Σεβασμιώτατο στην καθομιλουμένη. Για την καλύτερη συμμετοχή των μαθητών στην Θεία Λατρεία διανεμήθηκαν εγκόλπια της Θείας Λειτουργίας, με το κλασικό κείμενο και την ερμηνεία του, καθώς και έντυπα με τα Αγιογραφικά Αναγνώσματα, το Σύμβολο της Πίστεως και το «Πάτερ ημών» σε νεοελληνική απόδοση.


Κατά την σύντομη ομιλία του προς τους μαθητές ο κ. Ιγνάτιος παρομοίασε την Εκκλησία με ένα «μεγάλο δείπνο, ένα Μυστήριο στο οποίο καλούμαστε να συμμετάσχουμε και να κοινωνήσουμε το Σώμα και του Αίμα του Χριστού, να πάρουμε μέσα μας τον Αναστημένο Χριστό, Αυτόν που νίκησε τον θάνατο… Στη Θεία Λειτουργία ζούμε ένα θαύμα, το θαύμα της ενότητας, καθώς γινόμαστε ένα μεταξύ μας. Και τούτες τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος μας, έχουμε περισσότερο ποτέ, ανάγκη από την ενότητα και την ελπίδα που δίδει ο Χριστός. Εμείς έχουμε ελπίδα και αυτή έχει όνομα, δεν είναι ιδεολογία, ξεπερασμένες σκέψεις και ωραίες ιδέες. Είναι πρόταση ζωής, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ενωμένοι μαζί Του μπορούμε να κάνουμε θαύματα, και να υπερβούμε κάθε δυσκολία…»
Εκ του Γραφείου Τύπου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ

«Να µην τροµοκρατούνται από όσα ακούγονται για την κάρτα του πολίτη», καλεί τους πιστούς η Εκκλησία της Κρήτης.

«Να µην τροµοκρατούνται από όσα ακούγονται για την κάρτα του πολίτη», καλεί τους πιστούς η Εκκλησία της Κρήτης.
Η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη που σχεδιάζει η κυβέρνηση αναµένεται να αντικαταστήσει τις αστυνοµικές ταυτότητες, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της ελλαδικής Εκκλησίας.
Η µεστή – µόλις τέσσερις γραµµές – οµόφωνη

απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης είναι ενδεικτική της διαφορετικής στάσης που κρατούν οι κρητικοί ιεράρχες. Η Σύνοδος, γράφει το ανακοινωθέν, «αναφορικά µε το θέµα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να µην τροµοκρατείται από ανεύθυνους, να προσδοκά το Πρόσωπον του Ερχόµενου Κυρίου Ιησού Χριστού.

Υπενθυµίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου: “... αν εµείς έχοµε µέσα µας τον Χριστό, δεν µπορεί µε τίποτα να µας πειράξει ο αντίχριστος...”».

Φράση που εκτιµάται ότι δεν µπήκε τυχαία στο ανακοινωθέν, αφού οµάδες κληρικών και πιστών συνδέουν την κάρτα µε τον... Αντίχριστο.

Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου
Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος ρωτήθηκε γιατίη ανακοίνωση προτρέπει τον κόσµο να µην τροµοκρατείται από ανεύθυνους, απαντά µε νόηµα πως αυτό έγινε διότι «ακούγαµε πολλά και διαβάζαµε πολλά για το θέµα». Προσθέτει δε πως ηαπόφαση ελήφθη οµοφώνως από τους 9 ιεράρχες της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Σηµειώνεται πως η Εκκλησία της Κρήτης είναι ηµιαυτόνοµη – έχει δικό της Καταστατικό Χάρτη – και είναι εξαρτώµενη από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, δηλαδή δεν υπάγεται απευθείας στο Φανάρι. Οπως είναι γνωστό,η Ελλαδική Εκκλησία έχει αποφασίσει να µελετηθεί το θέµα της κάρτας του πολίτη από δύο επιτροπές της Συνόδου, σε συνεργασία µε ειδικούς. Είχαν προηγηθεί ενστάσεις για την κάρτα στις συνεδριάσεις της Ιεραρχίας από µητροπολίτες που εντάσσονται στο «συντηρητικό» µπλοκ της Εκκλησίας.

Εως σήµερα διαφωνίες και ενστάσεις για την κάρτα έχουν διατυπώσει αρκετοί µητροπολίτες, ανάµεσά τους ο Θεσσαλονίκης Ανθιµος, ο Αλεξανδρουπόλεως Ανθιµος, ο Αιτωλίας Κοσµάς, ο Κονίτσης Ανδρέας, ο Πειραιώς Σεραφείµ. Ενστάσεις έχει διατυπώσει εµµέσως και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος· πριν απόλίγες ηµέρες είχε καλέσει στην Αρχιεπισκοπή τους αστυνοµικούς που είχαν αρνηθεί να παραλάβουν τη νέου τύπου υπηρεσιακή τους ταυτότητα, η οποία θεωρείται προποµπός της ηλεκτρονική ς κάρτας.

Και τους είχε πει πως «οποιαδήποτε κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων του ανθρώπου βρίσκει σύµφωνη την Εκκλησία».

tanea.gr

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: "Δεν θα μείνουμε άφωνοι για τα θρησκευτικά"

Για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προανήγγειλε δημόσια αντίδραση της εκκλησίας, αν το υπουργείο παιδείας πραγματοποιήσει όσα έχουν εξαγγελθεί και το μάθημα των θρησκευτικών μετατραπεί σε προαιρετικό στο λύκειο. Μιλώντας την Τετάρτη (10/11) σε σπουδαστές της Θεολογικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών ο κ. Ιερώνυμος τόνισε: "Μας έχουν αναστατώσει όσα ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για την προαιρετική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο θέμα ούτε η ΔΙΣ, ούτε κανένας ιεράρχης να σταθούν άφωνοι", ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών της Θεολογικής Σχολής.


"Πολλοί επιδιώκουν να μας παρουσιάζουν άφωνους" υπογράμμισε. Και πρόσθεσε: "Όμως αγρυπνούμε και παρακολουθούμε σοβαρά και όπως πρέπει όλα τα θέματα. Η μάχη και ο αγώνας πρέπει να γίνονται συστηματικά και ουσιαστικά, όχι για το θόρυβο και το φαίνεσθαι, αλλά για το είναι και το αποτέλεσμα", πρόσθεσε. Ο κ. Ιερώνυμος σημείωσε εξάλλου πως "πρέπει να εργαστούμε και να καταλήξουμε εμείς σ' αυτό που θέλουμε και να το πούμε ξεκάθαρα. Έφτασε ο καιρός να δουλέψουμε συστηματικά και με επιχειρήματα".
Τόνισε δε πως πρόσφατα είχε τη διαβέβαιωση της αρμόδιας Υπουργού κ. Α. Διαμαντοπούλου πως πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για το μάθημα των Θρησκευτικών θα προηγηθεί διάλογος και συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αρχιεπίσκοπος πρότεινε, τέλος, να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ των μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας και των καθηγητών των δύο Θεολογικών Σχολών, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι καθηγητές των Θεολογικών σχολών πίεζαν για επίσημη αντίδραση από πλευράς της εκκλησία στα σχέδια του υπουργείου παιδείας να γίνει προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών στο λύκειο.