Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ)


Νοεμβρίου 5, 2010 — Χαράλαμπος

- Γέροντα, μετά τήν εξομολόγηση δικαιολογείται νά νιώθης βάρος;
- Γιατί νά νιώθης βάρος; Μέ μιά σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τά παλιά. Ανοίγονται νέα δεφτέρια. Έρχεται ή Χάρις τού Θεού καί αλλάζει τελείως ό άνθρωπος. Χάνονται ή ταραχή, ή αγριάδα, τό άγχος καί έρχονται ή γαλήνη, ή ηρεμία. Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη καί εξωτερικά, πού λέω σέ μερικούς νά φωτογραφηθούν πριν άπό τήν εξομολόγηση καί μετά τήν εξομολόγηση, γιά νά διαπιστώσουν καί οί ίδιοι τήν καλή αλλοίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται ή εσωτερική πνευματική κατάσταση. Τά μυστήρια τής Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Όσο πλησιάζει κανείς στόν Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, καί επόμενο είναι νά άκτινοβολή καί νά προδίδεται άπό τήν θεία Χάρη.
- Δηλαδή, Γέροντα, μετά άπό μιά ειλικρινή εξομολόγηση νιώθεις αμέσως χαρά;
- Όχι πάντοτε. Μπορεί καί νά μή χαρής αμέσως, άλλά σιγά-σιγά γεννιέται μέσα σου ή χαρά. Μετά τήν εξομολόγηση χρειάζεται ή φιλότιμη αναγνώριση. Νά νιώθης όπως αυτός πού τού χαρίζεται ένα χρέος πού έχει, καί άπό φιλότιμο αισθάνεται ευγνωμοσύνη καί υποχρέωση προς τόν ευεργέτη του. Νά ευχάριστης τόν Θεό, άλλά συγχρόνως νά ζής καί τό ψαλμικό: τήν άνομίαν μου εγώ γινώσκω καί ή αμαρτία μου ενώπιον μού έστι διαπαντός, γιά νά μήν ξεθαρρεύης καί έπαναλαμβάνης τά ίδια σφάλματα.
- Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οί δαίμονες θά μάς βασανίσουν στήν άλλη ζωή ακόμη καί γιά έναν κακό λογισμό πού δέν εξομολογηθήκαμε.
- Κοίταξε, όταν ό άνθρωπος μετανοήση καί πή στον πνευματικό ό,τι θυμόταν, χωρίς νά έχη τήν πρόθεση νά κρύψη κάτι, τελείωσε τά ταγκαλάκια δέν έχουν καμμία εξουσία επάνω του. Όταν όμως δέν έξομολογηθή έν γνώσει του μερικές αμαρτίες του, θά βασανίζεται στήν άλλη ζωή γι’ αυτές.
- Γέροντα, όταν κάποιος εξομολογήθηκε νεανικά του σφάλματα, άλλά πάλι τά σκέφτεται καί ταλαιπωρήται, είναι σωστή αντιμετώπιση;
- Αν έχη πολλή συντριβή γιά τά νεανικά του σφάλματα καί τά εξομολογήθηκε, δέν υπάρχει λόγος νά ταλαιπωρήται, άφού ό Θεός τού τά συγχώρησε άπό τήν στιγμή πού τά εξομολογήθηκε. Στο εξής δέν πρέπει νά σκα-λίζη τά παλιά, ιδίως σαρκικά αμαρτήματα, γιατί μπορεί νά πάθη ζημιά. Στόν πόλεμο π.χ. πέφτει μιά χειροβομβίδα δίπλα σε έναν στρατιώτη, άλλά τόν φυλάει ό Θεός καί δέν σκάζει. Όταν τελείωση ό πόλεμος, βρίσκει ό στρατιώτης τήν χειροβομβίδα πού δέν έσκασε καί αρχίζει νά τήν περιεργάζεται, καί τελικά ανατινάζεται στόν αέρα σέ καιρό ειρήνης.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!!

Με τον παραπάνω φανταχτερό τίτλο προβάλλεται και διαφημίζεται μια εικόνα που ιστορήθηκε από την Κοινότητα του Sant’Egidio της Ρώμης και το θέμα της είναι: «Οι Μάρτυρες του 20ου αιώνα».

Η εν λόγω εικόνα βρίσκεται στο Ναό του Αγίου Βαρθολομαίου, ο οποίος έχει κτισθεί πάνω στο μοναδικό νησί που βρίσκεται στον Τίβερη ποταμό και έχει το σχήμα καραβιού. Το νησί αυτό έχει ιδιαίτερη φήμη από τα παλιά χρόνια ως τόπος θεραπείας.

Βλέποντας την αρκετά πολύπλοκη αυτή εικόνα παρατηρούμε να έχει πάνω της εικονιζόμενες τις εξής παραστάσεις:

Πλήθος μαρτύρων κινείται με χαρά προς τον Κύριο, οδηγούμενο από την Παναγία. Κάτω από αυτούς, σύμφωνα με το όραμα της Αποκάλυψης (5, 11), οι άγγελοι απλώνουν το πανώ που γράφει: «H μεγάλη δοκιμασία».

Μέσα στο μεγάλο Ναό, στο κέντρο της εικόνας, φαίνεται να έρχονται σε επικοινωνία ο Ανατολικός και ο Δυτικός Χριστιανισμός. Έξω από το Ναό παρατηρούμε τα τείχη γκρεμισμένα και τον κόσμο διηρημένο: χριστιανοί στην Αρμενία, στην Αλγερία, στην Ινδία και στο Λίβανο. Σε έναν βεβηλωμένο Ναό άνδρες και γυναίκες φονεύονται την ώρα της προσευχής. Στο κέντρο ένα Αλβανός ιερέας φονεύεται γιατί βάπτισε ένα παιδί.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία απεικονίζεται στην κάτω αριστερά γωνία, ενώ τα εκκλησιαστικά σώματα της Δύσης παρουσιάζονται στη δεξιά γωνία (Αρχιεπίσκοπος Ρομέρο και π. Puglisi). Στο κέντρο δεξιά παρουσιάζονται ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος της Ουγκάντα Janani Luwum, υποψήφιοι κληρικοί από τις φυλές Χούτου και Τούτσι κατεβαίνουν στο Μπουρούντι, ο Πατριάρχης της Αιθιοπίας Αμπούνα Πέτρος, οι μάρτυρες της Ισπανίας και του Μεξικού και ο Ζεφερίνο, ο τσιγγάνος που φονεύθηκε στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο.

Στο κέντρο αριστερά βλέπουμε Ρουμάνους Ρ/Καθολικούς, καθώς και Ορθοδόξους και Βαπτιστές να μελετούν την Αγία Γραφή. Ένας άνθρωπος μόνος του σ’ ένα κελί μας θυμίζει τους φυλακισμένους στην Κίνα. Ο Μαξιμιλιανός Kolbe ανταλλάσσει τη ζωή του για έναν άγνωστο φυλακισμένο

ΑΠΟ ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ(ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ)

ΘΟΡΥΒΗΜΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ
Μετὰ τὰς δυναμικὰς ἀντιδράσεις,
αἱ ὁποῖαι σημειώνονται εἰς βάρος
τοῦ Μητρ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου
τόσον διὰ τὰς αἱρετικὰς θέσεις, τὰς
ὁποίας διετύπωσεν ἡ Ἀκαδημία Θε-
ολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς του καὶ τὰς ὁποίας υἱοθέτησεν
ὅσον καὶ διὰ τὰς ἀποδόσεις τῆς Θ.
Λειτουργίας καὶ τῶν Ἱ. Μυστηρίων
εἰς τὴν δημοτικὴν γλῶσσαν, ἀλλὰ καὶ
τὰς καινοτόμους ἀπόψεις του περὶ
τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, τὴν τέλε-
σιν τῆς Θ. Λειτουργίας κατὰ τὰς
ἑσπερινὰς ὥρας καὶ τὴν περικοπήν
της εἰς μίαν ὥραν, φαίνεται ὅτι ἐθο-
ρυβήθη καὶ ἤρχισε νὰ ἀναπτύσση
πρωτοβουλίας διὰ νὰ καταδείξη ὅτι
ἔχει ἀκλόνητον πίστιν καὶ γενναῖον
ὀρθόδοξον φρόνημα.
Εἰς τὰς πρωτοβουλίας του περι-
λαμβάνεται ἡ ὀργάνωσις ἐκδηλώσε-
ων, εἰς τὰς ὁποίας διάφοροι ὁμιληταί,
ὡς εἶναι ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Πα-
ρακλήτου Ὠρωποῦ, ὁ π. Κυριακὸς
Τσουρός, ὑπεύθυνος Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς διὰ τὰς αἱρέσεις κ.λπ., θέ-
τουν θέματα, τὰ ὁποῖα «καῖνε» κυ-
ριολεκτικῶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Δὲν
πιστεύομεν πὼς αἱ ἐνέργειαί του
εἶναι εἰλικρινεῖς. Ἁπλούστατα, ἐπει -
δὴ συναντᾶ μεγάλας ἀντιδράσεις εἰς
τὰς καινοτομίας καὶ εἰς τὰς ἀπόψεις
του ἐπιχειρεῖ νὰ καταδείξη ὅτι εἶναι
ὀρθοδοξότατος Μητροπολίτης. Ἀλ -
λὰ ἐὰν ἐπιθυμῆ νὰ καταδείξη αὐτὸ
τότε: 1ον) ὀφείλει νὰ καταργήση τὰς
μεταφράσεις τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ
τῶν Ἱ. Μυστηρίων, αἱ ὁποῖαι σκαν-
δαλίζουν τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς φέ-
ρουν εἰς συγκρούσεις μετὰ τῶν Ἱερέ-
ων, οἱ ὁποῖοι ἐξαναγκάζονται νὰ
ἐφαρμόζουν ὅσα ἀποφασίζει ὁ δε-
σπότης. 2ον) Νὰ ἀποκηρύξη τὰς αἱ -
ρετικὰς θέσεις τῆς Ἀκαδημίας Θεο-
λογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἡ ὁποία
εἶναι ἡ «σφηκοφωλιά» τῶν οἰκουμε-
νιστῶν. Ἤδη Μητροπολῖται, θεολό-
γοι, καθηγουμένοι Ἱ. Μονῶν, κληρι-
κοὶ καὶ λαϊκοὶ λέγουν ὅτι ὁ Δημη-
τριάδος ἀποδεχόμενος τὰς αἱρετικὰς
θέσεις τῆς Ἀκαδημίας του διέπραξε
τὸ μοιραῖον λάθος του. Λέγουν, ἐπί-
σης, ὅτι εἶναι προκλητικός, διότι ὁ πι -
στὸς λαὸς καὶ ὁ ἔντιμος κλῆρος τὸν
καλοῦν εἰς ἀποκήρυξιν τῶν αἱρε-
τικῶν θέσεων τῆς Ἀκαδημίας καὶ εἰς
μετάνοιαν (φοβερόν: Νὰ καλῆ ὁ πι -
στὸς λαὸς τὸν Μητροπολίτην εἰς με-
τάνοιαν, ἐνῶ ἔπρεπε ὁ Μητροπολί-
της νὰ τὴν διδάσκη), ἀλλὰ ὁ Μη-
τροπολίτης περιφρονεῖ τὸν λαόν.
Χαρακτηριστικὸν τῶν ἀντιδράσεων
ἦτο καὶ ἡ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν
Δημητριάδος, τὴν ὁποίαν συνέταξαν
νέοι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως του καὶ ἡ
ὁποία ἐδημοσιεύθη ὡς κύριον θέμα
εἰς τὸν «Ο.Τ.» τῆς προηγουμένης
ἑβδομάδος. Ἡ ἀπήχησίς της ἦτο τε-
ραστία καὶ ἐκλονίσθησαν ὑπ᾽ αὐτῆς
καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐφήρμοζον,
ἄνευ ἀντιστάσεως, ὅσα εἴπη ὁ Δημη-
τριάδος.
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 5-11-2010

Σχόλιο δικό μας: 
Βέβαια δεν τρέφουμε ιδιαίτερες αυταπάτες, καθότι είναι συνήθης η τακτική που εφαρμόζουν οι Οικουμενιστές να αναδιπλώνονται στα πλαίσια της στρατηγικής τους πρόσκαιρα, εις τρόπον ώστε να απορροφούν τους κραδασμούς όταν ξεσκεπάζονται και να παίζουν μπροστά στον ανενημέρωτο λαό, το χαρτί του "ορθοδοξώτατου ποιμένος". Απόδειξη αποτελεί η αδιάλειπτη και ενεργή δράση της "Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών", υπό τη συνεχή υψηλή εποπτεία της Ι. Μ. Δημητριάδος, η οποία έχει ως αποκλειστική επιστολή να εκτελέσει εν ψυχρώ την Ορθόδοξη Θεολογία και συνεχίζει να το κάνει εντός αλλά και εκτός συνόρων, όπως θα διαπιστώσετε στο παρακάτω  link (βλ.http://www.amen.gr/index.phpmod=news&op=article&aid=3837). 

ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙ ΤΑΜΑΤΟΣ ΑΙΣΧΟΣ!

Όταν ο κ. Προβόπουλος προτείνει να κλείσουν τά ΚΑΠΗ για να σωθή η οικονομία, είναι τραγικό η Κυβέρνησις να διαθέτει 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για να στηθή ένα κτίριο-κέντρο της Μουσουλμανικής προπαγάνδας στην Αθήνα! ΑΙΣΧΟΣ!

Πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, λέγουν πως η Κυβέρνησις τώρα στο καιρό αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσεως απεφάσισε να ανεγείρει, και μάλιστα με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, Μουσουλμανικό Τέμενος καί προς το σκοπό αυτό ἔχει ψηφίσει δαπάνη ύψους 80 εκατομμυρίων €. Με αφετηρία την είδηση αυτή μεταφέρουμε εδώ ένα πολύ δυνατό δημοσίευμα από τό περιοδικό “Η Δράσις μας”, το οποίο και προσυπογράφουμε εκθύμως. Να σημειωθή, ότι για τό ζήτημα αυτό χρόνια τώρα παλεύει μόνος, μονώτατος, ο εξαίρετος Έλλην και πιστός χριστιανός κ. Ίωάννης Αναγνωστόπουλος, κτίτωρ του περικαλλούς ιερού Ναού τού Αγ. Νεομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, στην Αροανία των Καλαβρύτων (βλ. http://www.fotgrammi.gr/ -αναζητήσατε το λήμμα “Τάμα του Έθνους”) /Όταν ο κ. Προβόπουλος προτείνει να κλείσουν τά ΚΑΠΗ για να σωθή η οικονομία, είναι τραγικό η Κυβέρνησις να διαθέτει 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για να στηθή ένα κτίριο-κέντρο της Μουσουλμανικής προπαγάνδας στην Αθήνα! ΑΙΣΧΟΣ!

Όταν η Υπουργός Παιδείας κα Διαμαντοπούλου επιχειρεί να καταργήσει τό μάθημα των Θρησκευτικών από τά Δημόσια Σχολεἰα, η δε Κυβέρνησις διαθέτει ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για να στήσει ένα Κέντρο Μουσουλμανικής Προπαγάνδας στην Αθήνα! Μήπως έχουμε Κυβέρνησιν – Παράρτημα της Τουρκικής στη Χώρα μας; ΑΙΣΧΟΣ!
Κάθε γνήσιος Έλλην πρέπει να αντισταθή με κάθε νόμιμο τρόπο! Εάν προηγουμένως δεν αναγερθή το ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, δεν μπορούμε να συζητάμε για ανέγερση Τεμένους στην Αθήνα!
Στούς ώμους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, κατ’ανάγκην, εναποτίθεται και τό βάρος αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα και πολλά άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα, για τα οποία οφείλει να κινηθή ο Αρχιεπίσκοπός μας. Η σιωπή Του μας ενοχλεί! Αυτό το ζήτημα ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ στα θέματα της “πολιτικολογίας” των Ιεραρχών! Η σιωπή του Αρχιεπισκόπου “ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”, έγραφε χθές η εφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ”( σελ. 27) καί συνεχίζει:
¨Πλάτη στην Κυβέρνηση βάζει ο Αρχιεπίσκοπος με τη δήλωσή του ότι “Αν δεν μείνουμε ενωμένοι μέσα σ’αυτήν τη κρίση, τη λύση δεν θα την δώσει κανένας άλλος, αλλά το πεζοδρόμιο”! Έρχεται δηλ. ο κ Ιερώνυμος να επιβεβαιώσει αυτό για το οποίο τον κατηγορουν Μητροπολίτες, ότι κάνει τα χατίρια της Κυβέρνησης, όπως αποκαλύπταμε την περασμένη Κυριακή”
Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το….. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Μακαριώτατε!
+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
1η Νοεμβρίου 2010
***************
ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Αντί Τάμα Τέμενος – Ανάξιοι απόγονοι υπεραξίων προγόνων
Η Τουρκοκρατία στην Ελλάδα κράτησε σχεδόν πέντε αιώνες. Και ήταν στυγνή…απάνθρωπη, κτηνώδης, βάρβαρη. Το Γένος έζησε τραγικές ώρες. Οι γκιαούρηδες (=οί άπιστοι, οι άθεοι), όπως μας αποκαλούσαν οι Τούρκοι, είχαν στερηθεί τα πάντα. Ό δυστυχής ραγιάς (ό μη μωαμεθανός υπήκοος, ό δούλος) ήταν στη διάθεση και του τελευταίου Τούρκου. Ό βίαιος εξισλαμισμός ήταν στην καθημερινή διάταξη, γι’ αυτό και το νέφος των νεομαρτύρων Χριστιανών στα χρόνια της δουλείας. Το παιδομάζωμα, ή βίαιη αρπαγή των ελληνοπαίδων από τη μητρική αγκάλη, ήταν ό,τι σατανικότερο μπόρεσε να σοφισθεί ό τουρκικός φανατισμός. Διότι μετέβαλλε τον ανθό του Γένους, το αύριο της ελληνικής φυλής, σε γενίτσαρους, δηλαδή στους πιο φανατικούς εχθρούς των αδελφών τους Ελλήνων!…
Αυτά είναι ελάχιστα από τα ανήκουστα βάσανα πού έζησαν οι αδελφοί μας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, του φανατικού Ισλάμ.
‘Ήρθε όμως κάποτε ή μεγάλη ώρα πού το Γένος, εμψυχωμένο από την Εκκλησία, συγκέντρωσε όσες δυνάμεις του απόμειναν. Ύψωσε τότε το λάβαρο της ελευθερίας με το Σταυρό και με την ιαχή «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Και αποδύθηκε στον υπέρ πάντων άνισο αγώνα. Και με το Σταυρό στ’ άνεμίζοντα μπαϊράκια των γιγαντομάχων του 1821 έδιωξε την ημισέληνο -το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και προσφέροντας εκατόμβες θυσιών στο Σούλι, την Αλαμάνα, στο Μεσολόγγι, στο Μωρία, στη Μακεδονία’ και αφού έχυσε και την τελευταία σταγόνα του αίματος του, χάρισε στην Ελλάδα την Ελευθερία. Και έγινε ή Ελλάδα ελεύθερο κράτος.
Συγκλονισμένοι οι ‘Έλληνες από το θαύμα του 1821 αποφάσισαν στην Δ’ Εθνοσυνέλευση τους, πού συνήλθε στο “Αργός, την 25η Ιου νίου 1829:
«Ή Δ’ των Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις (…) νομίζει έαυτήν ευτυχή γενομένην όργανον, δι’ ού (διά του όποιου) το Έθνος έκπληροί το πλέον έφετόν (=τό πιο επιθυμητό) των χρεών του, δηλαδή να ανάπεμψη την εύγνωμοσύνην του πρός τον Θεόν, όστις έδειξε τοσαύτα θαύματα, διά να το σώση. Κατά συνέπειαν, ή Δ’ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις ψηφίζει: Όταν ή τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και ή καθέδρα της κυβερνήσεως της κατασταθώσιν οριστικώς, οι δέ οικονομικοί πόροι του Κράτους το έπιτρέψωσιν, ή Κυβέρνησις θέλει δια τάξει να έγερθή εις την καθέδραν εις Ναός έπ’ ονόματος του Σωτήρος» (Ψήφισμα Η’).
Πέρασαν από τότε σχεδόν 180 χρόνια, Ή χώρα ελευθερώθηκε με τη βοήθεια του Θεού, «ό οποίος έδειξε τοσαύτα θαύματα» και με τις εκατόμβες των θυσιών του λαού της. «Ή καθέδρα της Κυβερνήσεως κατεστάθη οριστικώς». Γίναμε βασίλειο, γίναμε δημοκρατία, γίναμε δικτατορία, ξαναγίναμε βασίλειο, σήμερα είμαστε δημοκρατία. Ήλθε καιρός, που οι οικονομικοί του κράτους πόροι είχαν τη δυ νατότητα της πραγματοποιήσεως του τάμα τος. Αλλά το τάμα ξεχάστηκε! Διότι ή αγνωμοσύνη προς τον κραταιό σύμμαχο και Προστάτη μας Σωτήρα Κύριο περίσσεψε!…
Και τώρα; Τώρα πού διανύουμε πορεία έσχατης πενίας τί κάνουμε; Τώρα ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακοινώνει, εν όψει της αφίξεως του Τούρκου πρωθυπουργού στην Ελλάδα (14-16.5.2010): «Το (μουσουλμανικό) Τέμενος με χωρητικότητα περίπου 500 ατόμων, θα οικοδομηθεί σε τμήμα του οικοπέδου, πού βρίσκεται το Ναυτικό Οχυρό στο Βοτανικό, με τρόπο, πού θα ενταχθεί οργανικά σε ένα ευρύτερο ανοιχτό χώρο πρασίνου. Ή κατασκευή του Τεμένους θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της μουσουλμανικής λατρείας με καλυμμένο χώρο, σύμμετρο προς τούς συντελεστές. Το έργο θα εκτελεστεί με κρατικά κονδύλια».
Έτσι χωρίς αιδώ! Σταράτα και κοφτά! Από στόμα Έλληνος (πιστεύουμε) Ορθόδοξου! Του οποίου ό ραγιάς προπάππος μόλις και μετά βίας γλύτωσε από το βίαιο εξισλαμισμό. Αντί τάμα, τέμενος! Αντί ναός, τζαμί! Αντί ό Σταυρός, το βδέλυγμα της ερημώσεως, ή ημισέληνος! Αντί ό Σωτήρας Χριστός, ή ειδωλολα τρία, ό υβριστής του Χρίστου Μωάμεθ! Και μάλιστα στην «καθέδρα της κυβερνήσεως» του Ελληνικού Ορθόδοξου κράτους, την πόλη των Αθηνών.
Και αυτή ή χωρίς αιδώ κίνηση της αγνωμοσύνης των νεοελλή νων αρχόντων προς τον Σωτήρα και Ευεργέτη του έθνους πότε; Σε καιρό έσχατης πενίας. Την ώρα πού είμαστε ζήτουλες και διακονιαρέοι με απλωμένα τα χέρια προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αύτη την κρίσιμη ώρα πού ό λαός μας πιέζεται αφάνταστα από οικονομικής πλευράς, οι κυβερνήτες μας εξαγγέλλουν ότι θα διαθέσουν 20-30 εκατομμύρια Ευρώ για το μουσουλμανικό τέμενος. Οι ξένοι μας δίνουν με τόκο τα εκατομμύρια, για να μην πεινάσει ό λαός μας. Και ή κυβέρνηση παίρνει από τα λεφτά αυτά και τα προσφέρει για ανέγερση ειδωλολατρικού ναού, διότι το Ισλάμ είναι ειδωλολατρία. Και μάλιστα τη στιγμή που το Ισλάμ μετέτρεψε τους Ορθόδοξους ναούς μας στη Μικρασία και την Κύπρο σε τζαμιά, μαντριά, καφε τέριες, ή τούς κατεδάφισε…
Οι πολιτικοί μας, ορισμένοι των οποίων μπαίνουν στην πολιτική φτωχοί και αποχωρούν πάμπλουτοι, αφού μας χρεοκόπησαν υλικά, τώρα χρεοκόπησαν και ηθικά την Ελλάδα του 1821, του 1912-13, την Ελλάδα του 1940-41. Έτσι απέδειξαν πανηγυρικά πώς είναι ανάξιοι απόγονοι υπεράξιων προγόνων.
Αιδώς Αργείοι. Τίποτ’ άλλο.
Ή σύνταξη – Περιοδικό «Ἡ Δράσις μας»
Πηγή: http://mkka.blogspot.com/2010/11/blog-post.html