Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Δήλωσις Αγιοταφίτου Μοναχού Σεραφείμ υπέρ Αρτεμίου

ΔΗΛΩΣΙΣ
ὑπέρ τοῦ διωκομένου ὁμολογητοῦ
Μητροπολίτου Ράσκας καί Πριζρένης
κ. Ἀρτεμίου (Ραντοσλιάβλεβιτς)


ἐλαχίστου Μοναχοῦ Σεραφείμ Ἁγιοταφίτου
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα παρ’ Ἰεροσολύμοις


Ἐχθές τό βράδυ ἔφθασε ὡς ἐμᾶς ἡ εἴδηση γιά τά ἑξῆς γεγονότα: (α) ὅτι διεδόθη στά Μ.Μ.Ε. τῆς Σερβίας ἡ πληροφορία, πώς οἱ Ἁγιοταφῖται τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα συμπαρίστανται στόν ἀδίκως διωκόμενο Μητροπολίτη Ράσκας καί Πριζρένης τῆς Σερβίας κ. Ἀρτέμιο καί ὅτι προτίθενται νά ἀρνηθοῦν τήν ὑποδοχή στή Λαύρα ὁποιουδήποτε Ἐπισκόπου ἐκ Σερβίας ἔχει συνεργήσει στήν παράνομη δίωξη καί καθαίρεση τοῦ κ. Ἀρτεμίου καί (β) ὅτι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Πατριαρχείου μας στό Κάταρ, σερβομαθής καί ἐσπουδασμένος στή Σερβία, ἐδήλωσε μετά ταῦτα στά σερβικά Μ.Μ.Ε. ὅτι ὁ ὡς ἄνω ἰσχυρισμός εἶναι ψευδής καί ὅτι ὁ Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Λαύρας Ἀρχιμανδρίτης κ. Εὐδόκιμος καί οἱ ἐν αὐτῇ Πατέρες συντάσσονται μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι μέ τόν κ. Ἀρτέμιο.

Ἐπειδή τό προκείμενον ζήτημα εἶναι θέμα μοναχικῆς συνειδήσεως καί κατά τό μέγιστον μέρος θέμα Ὀρθοδόξου Πίστεως καί σεβασμοῦ στούς ἱερούς Κανόνες, ἐπειδή δέ περαιτέρω οὐδείς ἐκ τῆς Λαύρας ἐξουσιοδότησε τόν, κατά τά ἄλλα ἀγαπητό μας Ἀρχιμανδρίτη π. Μακάριο, νά θέσει στό στόμα μας τοιούτους λόγους ἀνυπόστατους, ἀναγκάζομαι νά προβῶ στήν ἑξῆς δήλωση, ἐκφράζοντας τυπικῶς μόνο τόν ἑαυτό μου, οὐσιαστικῶς δέ καί σχεδόν ὅλoυς τούς Ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἡ ὁποία ὅμως ἐνδέχεται γιά «εὐνόητους λόγους» νά σιωπήσει. Γνωρίζω καλῶς ἐκ τῶν κατ’ ἰδίαν συζητήσεων ποία εἶναι ἡ θέση τῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν ἐν προκειμένῳ, ὅπως ἔχει ἐκφρασθεῖ κατά καιρούς καί σέ Προσκυνητές.

Θά ἦταν προτιμότερο ὁ π. Μακάριος, στενός φίλος καί μαθητής τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀθανασίου Γιέφτιτς, ἑνός ἐκ τῶν διωκτῶν τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀρτεμίου, ἁπλῶς καί μόνο νά διαψεύσει, ὅτι ἡ Ἱερά Λαύρα ἔχει προβεῖ σέ ἐπίσημη δήλωση περί τοῦ θέματος. Ὅμως, προχωρώντας περαιτέρω, ἐκμεταλλεύθηκε (;) τήν – ὡς ἀνέμενε – σιωπή μας καί προσπάθησε νά μεταστρέψει τήν κοινή γνώμη καί τίς πρῶτες ἐντυπώσεις, ἐμφανίζοντας τή σιωπή αὐτή ὡς συναίνεση στήν καταπάτηση τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀπό τήν Σερβική Ἱεραρχία καί στήν πολιτική πλεκτάνη ὄπισθεν τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ὁμολογητοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἀρτεμίου· διωγμοῦ πού ἔχει ἀπώτερο στόχο τήν καταπάτηση τῶν ἐθνικῶν δικαιωμάτων τῶν Σέρβων στήν Κοιτίδα τῆς ἱερᾶς Πατρίδος τους, Κόσσοβο καί Μετόχια, ἀλλά καί μιάν ὑπαγορευόμενη ἀθέμιτη ἕνωση μέ τόν Πάπα. Ὁ π. Μακάριος, ἐκ τῶν συζητήσεων πού εἶχε μέ Μοναχούς τῆς Λαύρας μας τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἐγνώριζε καλῶς τήν ἀλήθεια, ὡς πρός τό πῶς βλέπουμε τό θέμα. Ὡς ἐκ τούτου, διορθώνοντας τόν π. Μακάριο, δηλώνω ἀληθῶς περί τῶν ἑξῆς: (α) Τό ὅτι θά γίνουν δεκτοί Σέρβοι Ἐπίσκοποι στή Λαύρα, εἶναι θέμα δεδομένο, ἐφ’ ὅσον ἅπαντες οἱ ἐπισκέπτες γίνονται δεκτοί. Ἀπό κεῖ καί πέρα τό πόσο ἐγκαρδίως θά γίνουν δεκτοί, εἶναι θέμα προσωπικῆς συνειδήσεως ἑκάστου τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἔναντι Ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι λησμονώντας τούς ὄρκους τῆς Χειροτονίας τους, παρεβίασαν τούς ἱερούς Κανόνες, ἐξορίζοντας, ἀντικαθιστώντας καί καθαιρώντας ἄνευ ἱεροκανονικῆς βάσεως καί δίκης τόν ὁμολογητή Πίστεως καί Πατρίδος, Ἐπίσκοπο κ. Ἀρτέμιον. (β) Εἶναι ἀδιανόητο, ὅσον καί ἄν σεβώμεθα καί τά πρόσωπα καί τό θεσμό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, νά ταυτισθοῦμε μέ ἀποφάσεις Της ἄδικες. Ὅποιος δέν θά ἤθελε νά μετάσχει στή μερίδα τῆς Συνόδου «Ἐπί Δρῦν» (τό 403) ἡ ὁποία γιά πολιτικούς λόγους κατεδίκασε, ἐξόρισε καί ἐξόντωσε τόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, οὔτε καί μέ τήν παροῦσα Σύνοδο μπορεῖ νά ταυτισθεῖ. (γ) Δηλώσεις χθεσινές φιλο-παπικοῦ δημοσιογράφου τῆς Σερβίας καί ἡ διά πολλῶν ἐτῶν δυνατή δράση τοῦ Δεσπότου κ. Ἀρτεμίου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του π. Συμεών, κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς λατινιζούσης ἐκκλησιολογίας τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, βοοῦν στεντορείως, ὅτι ἡ δίωξη τοῦ κ. Ἀρτεμίου γίνεται γιά λόγους Ὀρθοδόξου Πίστεως. (δ) Ἡ πλήρης σιωπή τῶν Σέρβων Συνοδικῶν Ἐπισκόπων κατά τῶν ἀν-ορθοδόξων δηλώσεων τοῦ Πατριάρχου τους πρό δύο μηνῶν στήν Αὐστρία, τούς καθιστᾶ ὑπευθύνους γιά τήν ἐφαρμογή «δύο μέτρων καί δύο σταθμῶν» στήν ὑπέρ «τῆς τάξεως» εὐαισθησία τους. Σύμφωνα μέ τίς ἀπαράδεκτες αὐτές δηλώσεις τοῦ Πατριάρχου Σερβίας: (1) ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει, ἀλλά εἶναι ἐπιταγή (“imperative”) γιά τίς ἐπιμέρους χριστιανικές κοινότητες· ἄρα κατά τόν κ. Εἰρηναῖο, ὅταν λέγομε ὅτι πιστεύομεν «εἰς Μίαν, Ἁγίαν κ.λπ. Ἐκκλησίαν» αὐτή δέν εἶναι κάτι τό ὑπαρκτό· ἄρα «ματαία ἡ πίστις ἡμῶν»· (2) καθιστᾶ τήν Ὀρθοδοξία «σέκτα» ἡ ἀποχώρησή της ἀπό τά οἰκουμενιστικά δρώμενα· (3) ἡ δογματική ἑτερότητα τοῦ λατινισμοῦ ὡς πρός τήν Ὀρθοδοξία περιορίζεται στό ἀλάθητο τοῦ Πάπα καί (4) εἶναι παραδεκτή «ἡ ἑνότης ἐν τῇ (δογματικῇ) διαφορετικότητι» (“unity in [dogmatic] diversity”) · δυστυχῶς ἀγνοεῖ ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Εἰρηναῖος, ὅτι ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησιαστική συνείδηση καί ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος Λυῶνος σαφῶς διακηρύττουν, ὅτι «αὐτό τό κήρυγμα ἔχοντας παραλάβει ἡ Ἐκκλησία, καί αὐτή τήν Πίστη, καθώς προείπαμε, μολονότι εἶναι διεσπαρμένη σέ ὅλο τόν κόσμο τά φυλάσσει ἐπιμελῶς, σάν νά κατοικεῖ σέ ἕνα σπίτι· καί πιστεύει ὁμοίως σέ αὐτά, σάν νά ἔχει μία ψυχή καί τήν ἴδια καρδία καί τά κηρύσσει αὐτά ὁμοφώνως καί τά διδάσκει καί τά παραδίδει, σάν νά ἔχει ἕνα στόμα» (PG 7, 552A). Ἄρα, δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ ἐν φαντασίᾳ καί «ἐν ἑνότητι δογματική διαφορετικότης» μεταξύ ἐκκλησιῶν. Τέλος, (ε) δηλώσεις δυτικοῦ ἀξιωματούχου στό Κόσσοβο τόν παρελθόντα Ἰανουάριο περί ἐπικειμένης ἀντικαταστάσεως τοῦ Μητροπολίτου Ράσκας καί Πριζρένης, ἤδη πρό τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Πατριάρχου Μακαριωτάτου κ. Εἰρηναίου, δείχνουν, ὅτι ἡ δίωξη τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἀρτεμίου ἦταν προσυμφωνημένη καί προσχεδιασμένη (Julia Gorin, Totalitarianism in service to the West, http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=2324

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, εἶναι πασιφανής ἡ ἀπόκλιση τῆς παρούσης γραμμῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐκ τῆς ὀρθοτομίας τῆς Πίστεως, ἀφοῦ καί μόνον ἡ περιφρόνηση τῶν ἱερῶν Κανόνων καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο «μισό» καί ὄχι ὁλόκληρο Ὀρθόδοξο. Ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, τό ἐκφράζει σαφῶς λέγοντας· «μηδέ γάρ τέλειον εἶναι ὀρθόδοξον͵ ἀλλ΄ ἐξ ἡμισείας͵ τόν τήν πίστιν ὀρθήν οἰόμενον ἔχειν, τοῖς δέ θείοις κανόσι μή ἀπευθυνόμενον» (PG 99, 989).

Ἀπευθυνόμενος ταπεινῶς στούς διωκομένους καί ἐξορίστους χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀδελφούς Μοναχούς τοῦ Κοσσόβου, οἱ ὁποῖοι ἐστενοχωρήθησαν προσωρινῶς ἀπό τίς ἀνακριβεῖς εἰδήσεις τοῦ π. Μακαρίου, τούς διαβεβαιῶ γιά αὐτό πού ἤδη γνωρίζουν καλά καί ὅτι εὑρισκόμεθα νοερῶς μαζί τους. Ἀρυόμενος καί πάλιν ἀπό τόν Ὅσιο Θεόδωρο, τούς ἐπαινῶ, ὁ τιποτένιος καί ἄχρηστος ἐγώ, ἤ μᾶλλον τά ἴδια τά πράγματα τούς ἐπαινοῦν, λέγοντάς τους : «Ἄν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος καί Δεσπότης ἁπάντων προσέφερε θυσία τόν ἑαυτόν Του στό Θεό καί Πατέρα χάριν πάντων, τί ὀφείλουμε ἐμεῖς καί πόσο δέν χρεωστοῦμε γι’ Aὐτόν νά πάθουμε καί νά ὑπομείνουμε, καί βεβαίως οἱ Μονάζοντες, πού σταυρωθήκαμε μέσῳ τῆς ἀποταγῆς, ἄν βέβαια δέν κάναμε ἀποταγή ἀνώφελα, ἀλλά ἀληθινά; Διότι δέν πρέπει μόνον ἀπό τό ἔξω σχῆμα νά κρίνουμε τά πράγματα (ἀφοῦ εἶναι πολλοί αὐτοί πού ὑποδύονται προσωπεῖα καί δέν εἶναι αὐτό πού φαίνονται), ἀλλά εἶναι φανερό ὅτι ἀπό τά ἔργα κρίνονται τά περιβλήματα. Ἄν λοιπόν κάποιοι εἶναι Μοναχοί τόν τωρινό καιρό, νά τό δείξουν στά ἔργα. Ἔργο δέ Μοναχοῦ εἶναι τό νά μή ἀνέχεται οὔτε στό παραμικρό νά καινοτομεῖται τό Εὐαγγέλιο - γιά νά μή δώσουν στούς λαϊκούς παράδειγμα πρός αἵρεση καί αἱρετική συγκοινωνία, καί δώσουν ἔτσι λόγο γιά τήν ἀπώλεια ἐκείνων» (PG 99, 1049C.D).

Δέν θά ὡδηγούμην ποτέ στό νά ἐκφρασθῶ δημοσίως, ὡς τώρα, μέ ἰδία πρωτοβουλία καί εὐθύνη, ἄν δέν εἶχε γίνει ἡ σιωπή μας θήραμα τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας καί “argumentum ex silentio” πρός στήριξιν τῆς μοιχεπιβασίας τοῦ Θρόνου Ράσκας-Πριζρένης καί τοῦ διωγμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων ἀντι-οικουμενιστῶν ἐν Σερβίᾳ.

παρά τῇ Βηθλεέμ
11/24 Νοεμβρίου σ.ἔ. 2010
μνήμη τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου

ΕΙΠΑΝ...

"Διερωτώμαι άραγε ποιο βέβηλο χέρι θα αφαιρέσει από την σημαία μας τον τίμιο σταυρό; Αφού αυτό σχηματίστηκε από τους ίδιους του απελευθερωτάς της πατρίδας μας. Στο Σύνταγμα της Πατρίδος έθεσαν ως επικεφαλίδα την επίκληση της Αγίας Τριάδος"

Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ............

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Στο ελληνικό υπέδαφος υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα άμεσα εκμεταλλεύσιμα φυσικού αερίου και κοιτάσματα πετρελαίου (κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα) που θα απέδιδαν στα κρατικά ταμεία ετησίως 250 -300 δισ. ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα θα ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης αντί να είναι αιχμάλωτη του Δ.Ν.Τ. Όμως η μυστική διπλωματία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η πορεία προς μια συνδιαχείριση του Αιγαίου απαγορεύουν κάθε προσπάθεια αυτή την στιγμή εκμετάλλευσης του ελληνικού υπόγειου θησαυρού. Οι φοβερές αυτές αποκαλύψεις έγιναν χθες στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλλα «Αθέατος Κόσμος» στο Alter από Έλληνες καθηγητές Πανεπιστημίων και Αμερικανούς ερευνητές του ελληνικού υπεδάφους.


Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας στο πανεπιστήμιο Πατρών κ. Αβραάμ Ζελιλίδης έκανε την εξής συγκλονιστική αποκάλυψη: «πριν δύο χρόνια σε απλή εξόρυξη για ανεύρεση νερού στο Τυμπάκι της Κρήτης πετάχτηκε από το υπέδαφος με μεγάλη πίεση φυσικό αέριο που το καίγαμε επί μία εβδομάδα. Ζητήσαμε επειγόντως έγκριση τοποθέτησης αγωγού για την εκμετάλλευση της τεράστιας ποσότητας φυσικού αερίου που υπάρχει στο υπέδαφος της Μεσσαράς της Κρήτης και η απάντηση από το υπουργείο Ενέργειας ήταν να στείλουν συνεργεία της νομαρχίας και να κλείσουν με τσιμέντο τις οπές από όπου έβγαινε το φυσικό αέριο». Επίσης ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης κ. Αντώνης Φώσκολος με επίσημους γεωλογικούς χάρτες έδειξε ότι στη θαλάσσια λεκάνη νότιας της Κρήτης υπάρχει κοίτασμα πετρελαίου μεγέθους σχεδόν του κοιτάσματος της Αλάσκας.
Ενώ τα κοιτάσματα αυτά τα κλέβουν Αιγύπτιοι, Λίβυοι και Αλγερινοί με εξέδρες εξόρυξης που έχουν ήδη στήσει, η Ελλάδα κρύβει ακόμα και τις μελέτες των επιστημόνων στην περιοχή. Στη διάρκεια της εκπομπής όλη τη νύχτα χιλιάδες τηλεθεατές μιλούσαν για εθνική προδοσία και για μία μυστική διπλωματία, η οποία καταδικάζει την Ελλάδα σε επαίτη της Ευρώπης.


newsbomb

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφειμ για κατάργηση τμήμ. Κοινωνικής Θεολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +302104514833 (19), Fax +3102104528332

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Nοεμβρίου 2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Μέ ἀποτροπιασμό καί ὀργή γιά τούς γραικύλους διατάκτες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού μέσα στήν φρικτή οἰκονομική κρίση τήν ὁποία ἐνορχήστρωσαν τά ἀφεντικά τους καί πού κάτω ἀπό τό βάρος της στενάζει ὁ λαός, βρῆκαν τήν εὐκαιρία μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν κάθαρσης στό δημόσιο βίο, νά ἀρχίσουν τήν ὑλοποίηση τοῦ δολίου σχεδιασμοῦ τους γιά τήν ἀποδόμηση τῆς θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ πονηρός σχεδιασμός ξεκινᾶ μέ τό γκρέμισμα καί τήν περιθωριοποίηση τῶν Θεολογικῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, πού ἰδιαίτερα στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἱστορικά ἔχουν τό πρωτεῖο ἵδρυσης.

Τό ἐπαίσχυντο ἔγγραφο τῆς Κυβέρνησης πρός τήν Σύγκλητο τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου γιά τήν κατάργηση τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί τήν συγχώνευσή του μέ τό Τμῆμα Θεολογίας, μέ τό φαιδρό ἀνεπέρειστο καί ἕωλο πρόσχημα τῆς στηλίτευσης τοῦ δῆθεν παρατηρηθέντος νεποτισμοῦ, σάν νά μήν ὑφίστανται στό δικαιϊκό μας σύστημα νομικές διαδικασίες διά τήν κατάγνωση, ἀνατροπή καί τιμωρία τέτοιων πρακτικῶν, μοναδικό στόχο ἔχει δυνάμει τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τοῦ Νόμου πλαισίου, τήν κατάργηση τῆς αὐτοτέλειας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, τήν ὑπαγωγή τους κατ’ ἀρχάς ὡς Τμημάτων καί μετά ταῦτα ὡς ἁπλῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν στίς Φιλοσοφικές Σχολές μέ ὁλοκλήρωση τοῦ δολίου καί ἐλεεινοῦ σχεδιασμοῦ τήν κατάργηση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στήν Ἑλλάδα καί τήν κατάπτωσή τους σέ Θρησκειολογικά Προγράμματα.

Διαποροῦμε γιατί μέ τή λογική τῆς Κυβέρνησης δέν ἐπιχειρεῖται τό ἴδιο στήν περίπτωση τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ὅπου κατεγνώσθησαν καθείρξεις γιά ὑπεξαιρέσεις τεραστίων ποσῶν καί τήν ὑπαγωγή του στίς Νομικές ὁμοειδεῖς Σχολές.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά ἀρθεῖ αὔριο στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί θά ἀποτρέψῃ τόν δόλιο σχεδιασμό τῆς Κυβέρνησης ἄλλως καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, διακρινόμενος γιά τήν ποιμαντική του σύνεση καί τήν Πρωθιεραρχική Του εὐαισθησία καθώς καί ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καί ἡ Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ φιλόθεος καί εὐσεβής λαός θά ἀντιδράσωμε μέ κάθε νόμιμο μέσο ἀδιαφοροῦντες γιά τούς σιέλους καί τίς ὕβρεις των.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Επιστολή κ. Τσελεγγίδη στον κ. Ραγκούση για την "Κάρτα του Πολίτη"

Προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπ’ όψιν: Εντιμοτάτου κ. Υπουργού

Κοινοποίηση προς:
1) Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
2) Ημερήσιο τύπο

Εντιμότατε κ. Υπουργέ,

Μελετήσαμε την από 17 Νοεμβρίου 2010 ανακοίνωση που αναρτήσατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου σας http://www.opengov.gr/ypes με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για την βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας του Πολίτη».

Εν πρώτοις αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για την πρωτοβουλία σας, να διαβουλευθείτε με τους πολίτες και φορείς για ένα τόσο σοβαρό θέμα και να ζητήσετε την διατύπωση των απόψεών μας, των προτάσεών μας κ.λ.π. Αυτή η ενέργειά σας είναι αξιέπαινη και πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά και είναι δείγμα προσπάθειας για υγιή Δημοκρατία.

Ως πολίτες, λοιπόν, σεβόμενοι την έκκλησή σας, προβαίνουμε στην παρούσα:

Εντιμότατε κ. Υπουργέ, σε μια δημοκρατική κοινωνία προηγείται της όποιας διαβούλευσης για ένα θέμα η ενημέρωση γι’αυτό το θέμα. Εμείς ως πολίτες, διακατεχόμεθα από πλήρη άγνοια για το τι είναι η «κάρτα του πολίτη». Πώς λοιπόν να προσέλθουμε στην διαβούλευση που μας καλείτε; Πώς να συμμετάσχουμε στην δημόσια συζήτηση για την «κάρτα του πολίτη»; Πώς να διατυπώσουμε απόψεις και προτάσεις για ένα θέμα για το οποίο κρατούμεθα σε πλήρη άγνοια; Και πώς διακατεχόμενοι εμείς οι πολίτες από πλήρη άγνοια, είναι δυνατόν εσείς να ευελπιστείτε στην συμβολή μας για τη διαμόρφωση μιας «κάρτας πολίτη» που θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό από τους ίδιους τους πολίτες;

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση για την «κάρτα του πολίτη». Εντός αυτής αναφέρει ότι στελέχη της ελληνικής κυβερνήσεως βεβαίωσαν ότι 1) «στην "κάρτα του πολίτη" θα περιέχονται μόνον τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και θα εκδοθεί προς αντικατάσταση της αστυνομικής ταυτότητας» και ότι 2) «αναμένεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011», και επομένως αναμένεται να δοθεί και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της «κάρτας».

Την ίδια ημέρα, όμως κ. Υπουργέ, εσείς εκδώσατε το εν λόγω ανακοινωθέν, λέγοντας ότι η κάρτα «θα διευκολύνει την ευρύτατη ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα παρέχονται ασφαλείς υπηρεσίες στον πολίτη-δημότη, πολίτη-ασφαλισμένο, πολίτη-φορολογούμενο, πολίτη-αγρότη, πολίτη-φοιτητή κ.λ.π.». Και ενώ τα στελέχη της κυβέρνησης διαβεβαίωσαν την Ιερά Σύνοδο ότι από τις αρχές του 2011 θα δοθεί το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση, εσείς την ίδια ημέρα αναρτήσατε την δική σας ανακοίνωση και καλείτε τους πολίτες προς διαβούλευση. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι πέραν του ότι μας κρατάτε σε πλήρη άγνοια, επί πλέον μεθοδευμένα προβαίνετε και σε παραπληροφόρηση ενός από τους σπουδαιότερους φορείς, που είναι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα μέλη της εκφράζουν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού Λαού.

Δεν θέλουμε, βεβαίως, να πιστέψουμε ούτε και ότι η ενέργειά σας αυτή έχει ως βαθύτερο σκοπό να διακρίνει προς τα πού θα κινηθεί η διαμαρτυρία των Ελλήνων πολιτών. Προκειμένου να διαλυθεί κάθε υπόνοια περί των ανωτέρω, οφείλετε κ. Υπουργέ, να ανακαλέσετε την πρόσκληση προς διαβούλευση που στείλατε στους Έλληνες πολίτες (που διακατέχονται από πλήρη άγνοια επί του θέματος) και να προβείτε στην πλήρη, ορθή, αντικειμενική ενημέρωσή τους, ώστε αφού θα γνωρίζουν το τι τους ετοιμάζετε (αφού και προεκλογικά δεν θέσατε τέτοιο θέμα), να προσέλθουν στην συνέχεια στην διαβούλευση. Οφείλετε λοιπόν να παρέχετε στους Έλληνες πολίτες όλα εκείνα τα ακριβή στοιχεία, λ.χ.:


1) Ποιες ακριβώς θα είναι οι χρήσεις αυτής της κάρτας.

2) Θα αποτελεί και μέσο οικονομικών συναλλαγών;

3) Θα είναι τα δεδομένα της για εθνική μόνο χρήση ή και για διασυνοριακή; (τα δεδομένα θα λαμβάνονται και από τις χώρες που ανήκουν στην Schengen;)

4) Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της; Θα φέρει μαγνητική ταινία; Μικροτσίπ; Bar Code;

5) Έχει εγκριθεί η χρήση της από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων; Ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις;

6) Εάν πρόκειται και για διασυνοριακή χρήση στις χώρες που ισχύει η Συνθήκη Schengen, βάσει ποιου νόμου οι Έλληνες πολίτες θα προστατεύονται από την διακίνηση, τη συλλογή και την διάδοση των προσωπικών τους δεδομένων, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο Νόμος 2472/1997 ανήκει στο Τριτογενές Δίκαιο και είναι αδύνατον να προστατεύσει τον πολίτη από τα όσα έχουν νομοθετηθεί σε υπερεθνικό επίπεδο με την Schengen, η οποία ανήκει στο Πρωτογενές Δίκαιο.

7) Με την «κάρτα του πολίτη» θα λάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης έναν ενιαίο μοναδικό κωδικό αριθμό για την Ελλάδα, την Ευρώπη ή παγκοσμίως;

8) Πέραν του ενιαίου κωδικού προσωπικού αριθμού, θα ενυπάρχει σε αυτή την κάρτα κάποιος κωδικός ασφαλείας, όπως ο αριθμός 666;

9) Αυτή η «κάρτα του πολίτη» στα πλαίσια ποιας Κοινοτικής Οδηγίας γίνεται; Αφορά την πρακτική εφαρμογής της Συνθήκης Schengen; Και αν ναι, αποτελεί κάποιο προστάδιο και θα ακολουθήσει άλλος τρόπος εφαρμογής της στην συνέχεια; Ή πρόκειται για το τελικό στάδιο;

10) Ποια ακριβώς ασφάλεια θα παρέχει αυτή η «κάρτα του πολίτη»; Μήπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητήθηκε η πρώτη φάση να είναι στην κάρτα και στο τελικό στάδιο να τίθεται στο χέρι και στο μέτωπο για μεγαλύτερη ασφάλεια;

Εντιμότατε κ. Υπουργέ, οι πολίτες όλα αυτά τα αγνοούμε και δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας. Θα αναμένουμε την πλήρη και δημοκρατική ενημέρωσή μας για ένα θέμα που αφορά, όπως λέτε, την εξυπηρέτηση ημών των πολιτών, ώστε στην συνέχεια να έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε στην δημόσια συζήτηση και διαβούλευση.

Μετά τιμής
Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:http://diadim-myfaith.blogspot.com/2010/11/blog-post_9150.html
ΠΗΓΗ    Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΔιάβασα ένα συγκλονιστικό γεγονός και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας...

Κάποιο βράδυ ένας ιερέας, πήγε κάπως αργά στην εκκλησία, γιατί είχε ξεχάσει κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρει. Ξεκλείδωσε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ήταν σκοτεινά. Από την Ωραία Πύλη, την οποία είχε ξεχάσει ανοιχτή (δεν είχε τραβήξει την κουρτίνα), βλέπει έναν αστραφτερό Άγγελο με ξίφος πύρινο στο χέρι, να στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα! Τρόμαξε τόσο πολύ, που τράπηκε σε φυγή! Φοβήθηκε! Φτάνοντας στον Νάρθηκα (ο Ναός ήταν μεγάλος), ακούστηκε μία φωνή: "Στάσου!" Στάθηκε, λοιπόν, κοκκάλωσε, μαρμάρωσε!
Μη φοβάσαι, του είπε πολύ γλυκά η φωνή. Είμαι ο Άγγελος - φύλακας του Ναού. Όταν μία Τράπεζα σε έναν Ναό καθαγιάζεται και γίνεται Αγία, ο Κύριος, ο Παντοκράτωρ, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, τοποθετεί έναν ακοίμητο Άγγελο - φύλακα δίπλα στην Αγία Τράπεζα.
Σε όλη αυτή τη διάρκεια που έλεγε ο Άγγελος αυτά στον ιερέα, αυτός ήταν ακίνητος στον Νάρθηκα και άκουγε έντρομος, με την πλάτη προς το Ιερό.
Και συνέχισε με ακόμη πιο γλυκιά φωνή ο Άγγελος:
Έλα, γύρισε, κλείσε σε παρακαλώ την Ωραία Πύλη, που ξέχασες ανοιχτή.
(Ο Άγγελος είπε στον ιερέα "σε παρακαλώ". Πόσοι από εμάς λέμε στον συνάνθρωπό μας "σε παρακαλώ;" Πόσοι;).
Γύρισε ο ιερέας, (του είχε φύγει ο φόβος, μέσα του βασίλευε γαλήνη) και δεν είδε πλέον τον Άγγελο. Προχώρησε διστακτικά, αλλά τώρα χωρίς φόβο, με σεβασμό. Με δέος έπιασε την κουρτίνα της Ωραίας Πύλης και σιγά - σιγά την έκλεισε.
Μέσα του όμως άρχισε να αναρωτιέται: "Μην ήταν φαντασία μου; Μήπως ονειρευόμουν; Μήπως έχω παραισθήσεις;".
Ως απάντηση, όμως, άκουσε μυριάδες Αγγελικές φωνές να ψάλλουν το "Άξιον εστί". Δεν άντεξε στο άκουσμα της γλυκιάς αυτής αγγελικής ψαλμωδίας και λιποθύμησε! Έπεσε κάτω!
Όταν ύστερα από λίγο συνήλθε, πήγε σπίτι του και δεν μίλησε σε κανέναν. Μετά από 15 χρόνια διηγήθηκε το συμβάν, λίγο πριν πεθάνει.

Έτσι, σε κάθε Ναό, δίπλα στην Αγία Τράπεζα, υπάρχει ένας Άγγελος, που εμέις δεν τον βλέπουμε, αλλά εκείνος μας παρακολουθεί σιωπηλά !!!