Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ(ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ)

ΘΟΡΥΒΗΜΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΟΙΜΝΙΟΝ
Μετὰ τὰς δυναμικὰς ἀντιδράσεις,
αἱ ὁποῖαι σημειώνονται εἰς βάρος
τοῦ Μητρ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου
τόσον διὰ τὰς αἱρετικὰς θέσεις, τὰς
ὁποίας διετύπωσεν ἡ Ἀκαδημία Θε-
ολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς του καὶ τὰς ὁποίας υἱοθέτησεν
ὅσον καὶ διὰ τὰς ἀποδόσεις τῆς Θ.
Λειτουργίας καὶ τῶν Ἱ. Μυστηρίων
εἰς τὴν δημοτικὴν γλῶσσαν, ἀλλὰ καὶ
τὰς καινοτόμους ἀπόψεις του περὶ
τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, τὴν τέλε-
σιν τῆς Θ. Λειτουργίας κατὰ τὰς
ἑσπερινὰς ὥρας καὶ τὴν περικοπήν
της εἰς μίαν ὥραν, φαίνεται ὅτι ἐθο-
ρυβήθη καὶ ἤρχισε νὰ ἀναπτύσση
πρωτοβουλίας διὰ νὰ καταδείξη ὅτι
ἔχει ἀκλόνητον πίστιν καὶ γενναῖον
ὀρθόδοξον φρόνημα.
Εἰς τὰς πρωτοβουλίας του περι-
λαμβάνεται ἡ ὀργάνωσις ἐκδηλώσε-
ων, εἰς τὰς ὁποίας διάφοροι ὁμιληταί,
ὡς εἶναι ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Πα-
ρακλήτου Ὠρωποῦ, ὁ π. Κυριακὸς
Τσουρός, ὑπεύθυνος Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς διὰ τὰς αἱρέσεις κ.λπ., θέ-
τουν θέματα, τὰ ὁποῖα «καῖνε» κυ-
ριολεκτικῶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Δὲν
πιστεύομεν πὼς αἱ ἐνέργειαί του
εἶναι εἰλικρινεῖς. Ἁπλούστατα, ἐπει -
δὴ συναντᾶ μεγάλας ἀντιδράσεις εἰς
τὰς καινοτομίας καὶ εἰς τὰς ἀπόψεις
του ἐπιχειρεῖ νὰ καταδείξη ὅτι εἶναι
ὀρθοδοξότατος Μητροπολίτης. Ἀλ -
λὰ ἐὰν ἐπιθυμῆ νὰ καταδείξη αὐτὸ
τότε: 1ον) ὀφείλει νὰ καταργήση τὰς
μεταφράσεις τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ
τῶν Ἱ. Μυστηρίων, αἱ ὁποῖαι σκαν-
δαλίζουν τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς φέ-
ρουν εἰς συγκρούσεις μετὰ τῶν Ἱερέ-
ων, οἱ ὁποῖοι ἐξαναγκάζονται νὰ
ἐφαρμόζουν ὅσα ἀποφασίζει ὁ δε-
σπότης. 2ον) Νὰ ἀποκηρύξη τὰς αἱ -
ρετικὰς θέσεις τῆς Ἀκαδημίας Θεο-
λογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἡ ὁποία
εἶναι ἡ «σφηκοφωλιά» τῶν οἰκουμε-
νιστῶν. Ἤδη Μητροπολῖται, θεολό-
γοι, καθηγουμένοι Ἱ. Μονῶν, κληρι-
κοὶ καὶ λαϊκοὶ λέγουν ὅτι ὁ Δημη-
τριάδος ἀποδεχόμενος τὰς αἱρετικὰς
θέσεις τῆς Ἀκαδημίας του διέπραξε
τὸ μοιραῖον λάθος του. Λέγουν, ἐπί-
σης, ὅτι εἶναι προκλητικός, διότι ὁ πι -
στὸς λαὸς καὶ ὁ ἔντιμος κλῆρος τὸν
καλοῦν εἰς ἀποκήρυξιν τῶν αἱρε-
τικῶν θέσεων τῆς Ἀκαδημίας καὶ εἰς
μετάνοιαν (φοβερόν: Νὰ καλῆ ὁ πι -
στὸς λαὸς τὸν Μητροπολίτην εἰς με-
τάνοιαν, ἐνῶ ἔπρεπε ὁ Μητροπολί-
της νὰ τὴν διδάσκη), ἀλλὰ ὁ Μη-
τροπολίτης περιφρονεῖ τὸν λαόν.
Χαρακτηριστικὸν τῶν ἀντιδράσεων
ἦτο καὶ ἡ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν
Δημητριάδος, τὴν ὁποίαν συνέταξαν
νέοι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως του καὶ ἡ
ὁποία ἐδημοσιεύθη ὡς κύριον θέμα
εἰς τὸν «Ο.Τ.» τῆς προηγουμένης
ἑβδομάδος. Ἡ ἀπήχησίς της ἦτο τε-
ραστία καὶ ἐκλονίσθησαν ὑπ᾽ αὐτῆς
καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐφήρμοζον,
ἄνευ ἀντιστάσεως, ὅσα εἴπη ὁ Δημη-
τριάδος.
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 5-11-2010

Σχόλιο δικό μας: 
Βέβαια δεν τρέφουμε ιδιαίτερες αυταπάτες, καθότι είναι συνήθης η τακτική που εφαρμόζουν οι Οικουμενιστές να αναδιπλώνονται στα πλαίσια της στρατηγικής τους πρόσκαιρα, εις τρόπον ώστε να απορροφούν τους κραδασμούς όταν ξεσκεπάζονται και να παίζουν μπροστά στον ανενημέρωτο λαό, το χαρτί του "ορθοδοξώτατου ποιμένος". Απόδειξη αποτελεί η αδιάλειπτη και ενεργή δράση της "Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών", υπό τη συνεχή υψηλή εποπτεία της Ι. Μ. Δημητριάδος, η οποία έχει ως αποκλειστική επιστολή να εκτελέσει εν ψυχρώ την Ορθόδοξη Θεολογία και συνεχίζει να το κάνει εντός αλλά και εκτός συνόρων, όπως θα διαπιστώσετε στο παρακάτω  link (βλ.http://www.amen.gr/index.phpmod=news&op=article&aid=3837).